Âu Thị Mai

Âu Thị Mai

Ngày sinh: 25/3/1978

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Dân tộc: Sán Chay

Ngày vào Đảng: 5/8/2006

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Cử nhân Văn hóa dân tộc

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 62,88%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang
- Tỷ lệ trúng cử: 66,92%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/2001 - 6/2010: Chuyên viên, Sở Văn hóa-Thông tin (từ 2008 là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Tuyên Quang

- 7/2010 - 6/2011: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

- 7/2011 - 8/2011: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 9/2011 - 8/2013: Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 9/2013 - 4/2015: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 5/2015 - 9/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 10/2015 - 6/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 7/2016 - 4/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

- 5/2019 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.