Bùi Bằng Đoàn

Bùi Bằng Đoàn

Ngày sinh: 19/9/1889

Ngày mất: 13/4/1955

Giới tính: Nam

Quê quán: Làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Trưởng ban Thường trực Quốc hội (11/1946 - 4/1955)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa I

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1906: Đỗ cử nhân

- 1911: Được cử làm Tri huyện, sau đó làm Tri phủ Xuân Trường (tỉnh Nam Định), Án sát tỉnh Bắc Ninh; Tuần phủ các tỉnh Cao Bằng, Ninh Bình

- 1933: Được nhà Nguyễn tuyên triệu vào Triều đình Huế làm việc và được giữ chức Thượng thư Ngự Tiền, Văn phòng Nam Triều (1934), rồi làm Thượng thư bộ Hình (Bộ Tư pháp); sung Cơ mật viện Đại thần, hàm Chánh nhị phẩm và được thăng Hiệp tá Đại học sĩ hàm Tùng nhất phẩm. Sau đó ít lâu được phong hàm Chánh phẩm

- 1944: Nhà Vua ban tặng hàm Thái tử Thiếu bảo, và tham gia Viện Cơ mật của Triều đình Huế

- 3/1945: Nhật đảo chính Pháp, cụ từ chối tham gia chính phủ bù nhìn, cáo quan về sống ở Hà Đông, nhưng Chính phủ Nam Triều đã mời ở lại và giao giữ chức Chánh nhất Tòa Thượng thẩm ở Hà Nội

- 17/11/1945: Sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời cụ tham gia Ban Cố vấn Chủ tịch nước, thành viên Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết đất nước

- 31/12/1945: Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Ủy viên Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết

- 6/1/1946: Đại biểu Quốc hội khóa I của tỉnh Hà Đông (cũ), rồi được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Thường trực Quốc hội

- 11/1946: Tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, cụ được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội

- 22/01/1947: Giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tản cư và Di cư Trung ương

- 1947-1948: Hoạt động cách mạng ở chiến khu Việt Bắc. Tháng 8/1948, cụ bị bệnh nặng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lệnh đưa Cụ về Liên khu 3 chữa trị

- 10/10/1954: Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng, cụ trở về Hà Nội

- 13/4/1955: Cụ qua đời tại Hà Nội.