Bùi Sỹ Hoàn

Bùi Sỹ Hoàn

Ngày sinh: 8/8/1975

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/1/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Luật
- Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân tiếng Anh

Chức vụ:
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 67,82%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1997 - 8/1998 : Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

- 9/1998 - 5/1999: Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ tuyên truyền pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 6/1999 - 3/2004: Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương, Bí thư Chi đoàn Thanh niên

- 4/2004 - 8/2005: Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 9/2005 - 12/2006: Phó Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 1/2007 - 9/2008: Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 10/2008 - 9/2009: Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 10/2009 - 9/2013: Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 10/2013 - 6/2018: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 6/2018 - 5/2020: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương

- 5/2020 - 3/2021: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương

- 3/2021 - 4/2021: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 4/2021 - nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

- 6/2021:  Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.