Cung Đình Quỳ

Ngày sinh: 11/7/1901

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội: Khóa I (3/1946 - 11/1946)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa I

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1946: Đại biểu Quốc hội khóa I

- 3/1946: Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội Khóa I

- 11/1946: Ủy viên chính thức Ban Thường trực Quốc hội khóa I

- 1950: Bỏ kháng chiến và theo thực dân Pháp