Đào Ngọc Dung

Đào Ngọc Dung

Ngày sinh: 6/6/1962

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 31/12/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII
- Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 88,24%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 92,06%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1980-1982: Cán bộ Huyện đoàn Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

- 1982-1989: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Lý Nhân, Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh

- 1989-1990: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh

- 1990-1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Nam Ninh (tỉnh Nam Hà sau tách tỉnh); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà

- 4/1992 - 5/1996: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, Đại biểu HĐND, Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên tỉnh Nam Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Hà

- 5/1996 - 11/1996: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nam Hà, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh Nam Hà

- 11/1996 - 11/1997: Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi

- 11/1997 - 12/2002: Bí thư Trung ương Đoàn khóa VII, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương

- 1/2003 - 3/2005: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII

- 4/2005 - 1/2007: Quyền Bí thư thứ nhất, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân vận Trung ương

- 2/2007 - 8/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngoài nước

- 8/2007 - 5/2010: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc

- 5/2010 - 8/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/2011 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

- 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).