Đinh Thế Huynh

Đinh Thế Huynh

Ngày sinh: 15/5/1953

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/8/1974

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Thường trực Ban Bí thư: Khóa XII (đến 3/2018)
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 85,71%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1971: Tham gia cách mạng

- 1998: Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 6/2001 - 2/2011: Tổng Biên tập báo Nhân Dân

- 8/2005: Tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/2010 - 3/2012: Tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng

- 2/2011: Được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị

- 2/2016: Được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 (từ 9/2016)

- 2/3/2018: Thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.