Đỗ Thị Lan

Đỗ Thị Lan

Ngày sinh: 17/11/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Chương Dương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 7/9/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 69,43%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 88,46%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1989 - 3/1998: Thống kê, Kế toán của một số đơn vị thuộc Công ty Cầu đường miền Tây Quảng Ninh (nay là Công ty Quản lý cầu đường bộ I); Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- 4/1998 - 2/2003: Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Chi bộ số 2

- 2/2003 - 1/2008: Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam

- 1/2008 - 9/2010: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

- 10/2010 - 12/2013: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- 12/2013 - 8/2016: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ, Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- 8/2016 - 4/2017: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

- 5/2017 - 4/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

- 5/2020 - 7/2021: Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.