Hà Quốc Trị

Hà Quốc Trị

Ngày sinh: 18/2/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 9/10/1990

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Thạc sĩ Báo chí
- Cử nhân Báo chí, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Khánh Hòa
- Tỷ lệ trúng cử: 59,25%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1987 - 4/1988: Học lớp Sơ cấp công nghệ chè của Xí nghiệp chè Phú Thọ

- 5/1988 - 12/1990: Công nhân Xí nghiệp chè Phú Thọ

- 1/1991 - 1/1995: Học viên Trường Đại học Tuyên giáo (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

- 2/1995 - 10/1995: Chờ phân công công tác

- 11/1995 - 10/2006: Phóng viên, Biên Tập viên Tạp chí Kiểm tra của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương

- 11/2006 - 12/2008: Phó Tổng biên tập Tạp chí Kiểm tra của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2009 - 1/2011: Phó Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X

- 2/2011 - 4/2014: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI

- 5/2014 - 12/2015: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/2016 - 4/2020: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 5/2020 - nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa.