Hoàng Minh Hiếu

Hoàng Minh Hiếu

Ngày sinh: 17/8/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 21/9/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 91,25%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2000 - 7/2001: Nhân viên hợp đồng, Phòng Nghiên cứu Lập pháp, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 7/2001 - 7/2003: Cán sự, Phòng Nghiên cứu Lập pháp, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 7/2003 - 11/2004: Chuyên viên, Phòng Nghiên cứu Lập pháp, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 11/2004 - 12/2005: Học Thạc sĩ Luật, Đại học Monash, Australia

- 1/2006 - 5/2006: Chuyên viên, Phòng Nghiên cứu Lập pháp, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 5/2006 - 8/2008: Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu Lập pháp, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 8/2008 - 3/2011: Trưởng Phòng Nghiên cứu Lập pháp, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 3/2011 - 1/2014: Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học, Văn phòng Quốc hội

- 1/2014 - 7/2015: Giám đốc Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 2014-2015

- 7/2015 - 8/2020: Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016); Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 8/2020 - 7/2021: Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV; Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.