Lương Văn Hùng

Lương Văn Hùng

Ngày sinh: 10/6/1976

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/8/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật hành chính

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
- Đại biểu Quốc hội khóa: XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi
- Tỷ lệ trúng cử: 77,83%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2001 - 8/2009: Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng (2004-2011); Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ quan Tòa án nhân dân tối cao (2007-2011)

- 8/2009 - 9/2010: Học viên Lớp Nghiệp vụ xét xử của Học viện Tư pháp tại thành phố Hà Nội

- 10/2010  - 1/2011: Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng

- 2/2011 - 5/2012: Học viên Lớp Cao cấp Lý luận chính trị của Học viện Chính trị-Hành chính khu vực III tại Đà Nẵng (Khóa 2011-2012); Thư ký Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng

- 5/2012 - 5/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng; Phó Trưởng Phòng Hành chính-Quản trị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng

- 6/2015 - 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (2015-2020); Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- 11/2015 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tư pháp Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- 2/2016 - 8/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ, Thanh tra và Thi đua-Khen thưởng Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (7/2016)

- 8/2017 - 4/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ, Thanh tra và Thi đua-Khen thưởng, Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- 5/2020 - 8/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thẩm phán trung cấp, Trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ, Thanh tra và Thi đua-Khen thưởng; Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

- 8/2020 - nay: Thẩm phán trung cấp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.