Lưu Văn Đức

Lưu Văn Đức

Ngày sinh: 18/2/1967

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Dân tộc: Chăm

Ngày vào Đảng: 7/1/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIV, XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Argentina
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 79,21%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk
- Tỷ lệ trúng cử: 87,34%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 5/1987 - 11/1988: Nhân viên phòng Nông nghiệp huyện Ninh Phước, tỉnh Thuận Hải

- 12/1988 - 3/1993: Nhân viên Công ty vật tư Công nghiệp Thuận Hải

- 4/1993 - 11/1993: Nhân viên Công ty Khoáng sản Bình Thuận

- 12/1993 - 12/1995: Nhân viên Ban Dân tộc-Miền núi Bình Thuận

- 1/1996 - 5/1999 : Nhân viên Cục Đầu tư-Phát triển Bình Thuận

- 6/1999 -12/2004: Phó phòng Quỹ hỗ trợ Phát triển Bình Thuận

- 1/2005 - 5/2005: Chuyên viên cơ quan Thường trực Khu vực Tây Nguyên, Ủy Ban Dân tộc

- 6/2005 - 3/2006: Phó phòng cơ quan Thường trực Khu vực Tây Nguyên, Ủy Ban Dan tộc

- 4/2006 - 2/2013: Trưởng phòng, Vụ Địa phương II, Ủy Ban Dân tộc

- 3/2013 - 2/2016: Phó Vụ trưởng, Vụ Địa phương II, Ủy Ban Dân tộc

- 3/2016 - 6/2016: Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy Ban Dân tộc

- 7/2016 - 7/2021: Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Áchentina

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ (11/2021).