Mai Thúc Lân

Mai Thúc Lân

Ngày sinh: 6/1/1935

Ngày mất: 29/10/2014

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/9/1959

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa X
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1948 - 7/1954: Làm liên lạc, đánh máy chữ tại cơ quan Huyện ủy Tam Kỳ, Quảng Nam; học Trường Tam Kỳ 2, Chấp hành Đoàn thanh niên cứu quốc xã Tam Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam

- 2/1955 -12/1956: Tập kết ra miền bắc, học Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương

- 1957 - 10/1961: Cán bộ kỹ thuật Ty Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan tỉnh; từ tháng 11-1961 đến 1964; từ năm 1965 đến tháng 10-1971, làm; từ tháng,

- 11/1961 - 1964: Học trường Đại học Nông nghiệp I

- 1965 - 10/1971: Trưởng Phòng Trồng trọt Ty Nông nghiệp Hà Bắc, Thường vụ Đảng ủy cơ quan

- 11/1971 - 4/1974: Học lý luận chính trị cao cấp tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Trung ương

- 5/1974 - 12/1979: Công tác tại Ty Nông nghiệp tỉnh Hà Bắc, giữ các chức vụ: Trưởng phòng; Phó Ty; Tỉnh ủy viên, Trưởng Ty; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Hà Bắc

- 12/1979: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc

- 1980: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc

- 1982: Phó đoàn chuyên gia tại Bat-đom-boong (Campuchia)

- 1984: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Hà

- 1985: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Hà

- 11/1989: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách khóa VIII

- 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 10/1992: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách khóa IX

- 4/1994: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng

- 12/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 1/1997: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

- 10/1997: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội khóa X

- 7/2002: Đồng chí nghỉ hưu

- 29/10/2014: Đồng chí mất.