Nguyễn Cao Sơn

Nguyễn Cao Sơn

Ngày sinh: 9/5/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 29/8/2013

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tin học

Chức vụ:
- Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
- Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình
- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hòa Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 72,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 8/1989 - 7/1997: Giáo viên thuộc Phòng Giáo dục huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

- 8/1997 - 9/2005: Giáo viên tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, tỉnh Hòa Bình

- 10/2005 - 8/2013: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn, Hòa Bình

- 9/2011 - 10/2013: Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội dân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình

- 10/2010 - 9/2015: Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hòa Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015

- 2/2018 - 3/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

- 3/2019 - nay: Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

- 11/2011 - 1/2018: Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

- 7/2011 - 4/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội

- 9/2015 - 10/2020: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020

- 10/2020 - nay: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

- 10/2015: Ủy viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tình Hòa Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.