Nguyễn Hà Phan

Bị khai trừ khỏi Đảng (năm 1996)

Nguyễn Hà Phan

Ngày sinh: 2/2/1933

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Ngày vào Đảng: 20/7/1955

Chức vụ:
- Bị khai trừ khỏi Đảng (4/1996)
- Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội (10/1996) 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1950-1959: Làm công tác binh vận ở tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ

- 1964-1968: Ủy viên Ban Binh vận và Phó ban Binh vận Cần thơ, Bí thư Đảng ủy Binh vận

- 1969-1979: Trưởng Ban Binh vận Thành phố Cần Thơ, Thường vụ Thành ủy, Chính trị viên Thành đội. Tỉnh ủy viên Cần thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Hậu Giang. Đại biểu Quốc hội khóa VI

- 1980-1982: Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Hậu Giang. Đại biểu Quốc hội khóa VII

- 1983-1986: Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

- 10/1986: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

- 12/1986: Tại Đại hội lần thứ VI của Đảng, được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 4/1987: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

- 7/1988: Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

- 1989: Phó Bí thư Tỉnh ủy (4/1989), Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (12/1989)

- 4/1990: Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa VI của Đảng được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa VIII

- 6/1991: Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- 1992: Đại biểu Quốc hội khóa IX, được Quốc hội khóa IX bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

- 1/1994: Tại Hội nghị Trung ương 6, Khóa VII của Đảng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

- 17/4/1996: Tại Hội nghị Trung ương 10, Khóa VII của Đảng, bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng

- 24/10/1996: Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa IX, đã bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội.