Nguyễn Hoàng Mai

Nguyễn Hoàng Mai

Ngày sinh: 3/5/1965

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 19/5/2000

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tâm lý học

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 53,93%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 55,72%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1991 - 4/1996: Nghiên cứu viên, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội

- 4/1996 - 9/2004: Chuyên viên Vụ các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội, Hà Nội

- 9/2004 - 8/2011: Phó Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 8/2011 - 3/2012: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 3/2012 - 3/2016: Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 3/2016 - 7/2016: Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội

- 7/2016 - 7/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Algeria

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.