Nguyễn Kim Tuyến

Nguyễn Kim Tuyến

Ngày sinh: 10/12/1977

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/2/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 64,85%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Tiền Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 75,81%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/2001 - 7/2004: Cán bộ tín dụng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

- 8/2004 - 5/2007: Chuyên viên Phòng Đầu tư Sở Tài chính Tiền Giang, Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

- 6/2007 - 3/2012: Phó Trưởng phòng Đầu tư Sở Tài chính Tiền Giang, Phó Bí thư Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang

- 4/2012 - 11/2014: Trưởng phòng Phòng Đầu tư Sở Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính Tiền Giang

- 11/2014 - 5/2019: Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính Tiền Giang, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội

- 6/2019 - 7/2020: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính Tiền Giang, Quyền Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách thuộc Quốc hội

- 7/2020: Tỉnh ủy viên (tháng 10/2020), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách thuộc Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.