Nguyễn Lâm Thành

Nguyễn Lâm Thành

Ngày sinh: 7/7/1964

Giới tính: Nam

Quê quán: thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Dân tộc: Nùng

Ngày vào Đảng: 29/4/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hành chính công, Thạc sĩ Quản lý Nhà nước, Cử nhân Kinh tế Chính trị

Chức vụ:
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn
- Tỷ lệ trúng cử: 67,31%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên
- Tỷ lệ trúng cử: 67,31%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1981-1986: Sinh viên Khoa Kỹ sư Kinh tế, trường Đại học Bách khoa Hà Nội; học lớp huấn luyện Sĩ quan dự bị

- 10/1986 - 2/1988: Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp bậc Thiếu úy, Cục Kinh tế Quân khu 1

- 2/1988 - 5/1993: Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp bậc Trung úy đến Đại úy, Cục Hậu cần Quân khu 1, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Chi đoàn Thanh niên (1988-1991)

- 5/1993 - 10/1998: Chuyển ngành về cơ quan Ủy ban Dân tộc và Miền núi, chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế; Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan; Ủy ban Dân tộc khoá I, II (1994-1999); Bí thư Đoàn cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Ủy ban Dân tộc và Miền núi khoá I, II (1994-1998); Ủy viên Hội đồng Bí thư đoàn khối 1 các cơ quan Trung ương (1996-1998)

- 10/1998 - 5/2002: Chuyên viên Vụ Chính sách Miền núi, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Giám đốc Quốc gia dự án Dân tộc khu vực-RAS 99/V01; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Chính sách Miền núi-Chương trình 135 khoá 1998-1999, 1999-2000 và 2000-2001

- 6/2002 - 5/2003: Chuyên viên chính (2003), Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Miền núi, Ủy ban Dân tộc và Miền núi

- 6/2003 - 9/2003: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

- 9/2003 - 7/2005: Học viên lớp B68, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

- 7/2005 - 6/2008: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

- 7/2008 - 11/2009: Chuyên viên chính, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc

- 12/2009 - 7/2011: Chuyên viên cao cấp (2010), Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ủy ban Dân tộc

- 8/2011 - 11/2013: Đại biểu Quốc hội khóa XIII, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ma rốc

- 11/2013 - 6/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ma rốc

- 7/2016 - 6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn (7/2016), Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.