Nguyễn Ngọc Thiện

Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày sinh: 27/3/1959

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 2/6/1985

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (4/2016 - 4/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên Huế
- Tỷ lệ trúng cử: 88,28%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1990 - 3/1993: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- 4/1993 - 5/1996: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- 6/1996 - 10/1998: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- 11/1998 - 2/2003: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

- 3/2003 - 12/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XII

- 1/2008 - 4/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XII

- 4/2010 - 9/2010: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XII

- 9/2010 - 10/2014: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Thừa Thiên Huế

- 11/2014 - 9/2015: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIII

- 10/2015 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 9/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016)

- 28/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bí thư Ban Cán sự Đảng

- 7/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.