Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Ngày sinh: 26/10/1982

Giới tính: Nam

Quê quán: phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 8/10/2012

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng-Tài chính

Chức vụ:
- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 90,12%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/2004 - 1/2005: Hợp đồng thử việc, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng

- 1/2/2005 - 16/11/2009: Kinh tế viên, phòng Quan hệ khách hàng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hải Phòng

- 11/2009 - 8/2010: Kinh tế viên, hợp đồng không xác định thời hạn, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 8/2010 - 1/2015: Chuyên viên, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội

- 1/2015 - 7/2016: Hàm Trưởng phòng, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách

- 7/2016 - 12/2016: Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

- 1/2017 - 3/2021: Chuyên viên chính, hàm Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính-Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

- 4/2021 - nay: Chuyên viên chính, Phó Vụ trưởng, Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.