Nguyễn Thị Kim Thúy

Nguyễn Thị Kim Thúy

Ngày sinh: 11/9/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 27/2/1998

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Mexico (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 72,36%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng
- Tỷ lệ trúng cử: 73,07%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 3/1990 - 4/1999: Chuyên viên Phòng Văn bản-Tuyên truyền, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Dân chính Đảng thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 1997-2002 (3/1990 - 3/1998); Phó Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng phòng (4/1998 - 5/1998), Quyền Trưởng phòng (6/1998 - 4/1999), Phòng Văn bản-Tuyên truyền, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; Phó Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

- 5/1999 - 6/2004: Trưởng Phòng Văn bản-Tuyên truyền, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; Phó Bí thư Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2003-2004; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 1999-2004; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2001-2006

- 7/2004 - 02/2007: Trưởng Phòng Nghiên cứu-Thông tin, Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng

- 3/2007 - 8/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII; Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2009; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011

- 9/2007 - 5/2011: Đại biểu Quốc hội khóa XII; Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004-2009 và nhiệm kỳ 2009-2014

- 6/2011 - 8/2013: Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

- 9/2013 - 12/2014: Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Chuyên trách, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009-2014

- 1/2015 - 7/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Thường trực, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 7/2016 - 10/2016: Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Thường trực, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

- 11/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Thường trực, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Belarus

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Mexico (11/2021).