Nguyễn Thị Mai Phương

Nguyễn Thị Mai Phương

Ngày sinh: 10/8/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 18/12/2002

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Ba Lan (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 76,51%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Gia Lai
- Tỷ lệ trúng cử: 87,75%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1993 - 11/1998: Chuyên viên Phòng Pháp chế, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ

- 11/1998 - 11/2004: Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

- 11/2004 - 7/2010: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

- 7/2010 - 8/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ

- 8/2013 - 1/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ

- 1/2014 - 8/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2010-2015; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ

- 8/2015 - 7/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2020; Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Myanmar

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (11/2021).