Nguyễn Thị Mai Thoa

Nguyễn Thị Mai Thoa

Ngày sinh: 5/7/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/12/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:
- Tiến sĩ Quản lý công
- Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khóa XV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 78,87%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1997 - 12/1998: Hợp đồng, chuyên viên tập sự - Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 1/1999 - 11/2009: Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 12/2009 - 4/2010: Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 4/2010 - 12/2016: Chuyên viên chính - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Công đoàn bộ phận (2011-2013); Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Văn phòng Quốc hội (2012-2018); Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội (2015-2020); Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Văn phòng Quốc hội (2016-2021)

- 1/2017 - 11/2017: Chuyên viên cao cấp - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 12/2017 - 6/2019: Chuyên viên cao cấp - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

- 7/2019 - 7/2021: Chuyên viên cao cấp - Vụ trưởng; Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; sinh hoạt chuyên môn tại Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội.