Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh

Ngày sinh: 10/2/1967

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 5/9/1988

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật, Đại học Thanh vận

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (4/2021), XV
- Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021)
- Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV (11/2021)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 94,70%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 97,39%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 11/1988 - 5/1992: Cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- 15/5/1992  - 10/1992: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình

- 10/1992  - 11/1993: Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

- 12/1993  - 7/1996: Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

- 8/1996  -  2/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

- 3/2000 - 14/7/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình

- 15/7/2005  - 1/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

- 10/1/2006 - 15/7/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

- 16/7/2007  - 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

- 9/2009  - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Bình

- 1/2011 - 21/7/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình

- 22/7/2011 - 8/1/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

- 9/1/2012 - 4/8/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- 5/8/2013 - 26/1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Ninh Bình

- 27/1/2016 - 14/4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Ninh Bình

- 15/4/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 1/2021, tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 4/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội (11/2021).