Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 27/5/1970

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/6/1997

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tâm lý học, Cử nhân Tâm lý giáo dục

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình: Khóa XIV (4/2020), XV
- Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 73,97%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Ninh Bình
- Tỷ lệ trúng cử: 98,38%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1993 - 6/1997: Cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- 7/1997 - 8/2000: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Năm 1999 được bầu là Đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 1999-2004

- 9/2000 - 5/2005: Giảng viên Khoa Phụ vận, sau đó cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính (6/2004) Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 6/2005  -  9/2007: Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy (12/2006) Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 10/2007 - 6/2008: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 7/2008 - 2/2012: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội (7/2010)

- 3/2012 - 2/2014: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương (từ 10/2012 là Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội

- 3/2014 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (đến 11/2015), sau đó được bầu là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (12/2015)

- 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- 4/2016 - 4/2020: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ĐBQH khóa XIV (7/2016)

- 4/2020 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.