Nguyễn Vân Chi

Nguyễn Vân Chi

Ngày sinh: 17/9/1966

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 30/3/1999

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý nhà nước

Chức vụ:
- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Séc
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 86,36%
- Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Nghệ An
- Tỷ lệ trúng cử: 91,77%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1997 - 12/1998: Phó Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thuế; Xây dựng các cam kết gia nhập ASEAN của Việt Nam trong lĩnh vực thuế; Triển khai các cam kết hội nhập ASEAN về thuế

- 1/1999 - 6/1999: Quyền Trưởng Phòng WTO, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính

- 6/1999 - 2/2006: Trưởng Phòng WTO, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính; Chuyên viên chính (từ 2/2005); Thành viên đoàn đàm phán Chính phủ trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa kỳ, đàm phán gia nhập WTO; Xây dựng các phương án đàm phán về thuế quan và dịch vụ tài chính, tham gia đàm phán; Phó Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (2005-2007)

- 2/2006 - 5/2011: Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính; Triển khai công tác hội nhập, thực hiện cam kết với WTO trong lĩnh vực thuế và tài chính, hợp tác tài chính của Việt Nam trong APEC; Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế (2007 - 5/2011)

- 6/2011 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế; Chuyên viên cao cấp (từ 1/2015); Xây dựng chính sách, văn bản pháp luật về thuế và quản lý thuế; Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế; Bí thư Chi bộ Vụ Chính sách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Thuế

- 7/2016 - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Trưởng Tiểu ban Tổng hợp dự toán và phối hợp chính sách của Ủy ban Tài chính, Ngân sách; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Azerbaijan

- 7/2021 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Séc.