Nguyễn Văn Tố

Nguyễn Văn Tố

Ngày sinh: 5/6/1889

Giới tính: Nam

Quê quán: Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Trưởng ban Thường trực Quốc hội (1/1946 - 11/1946)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa I

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1905 : Cụ đỗ đầu kỳ thi ngạch Phán sự-Thông dịch do Tòa Thống sứ Bắc Kỳ tổ chức

- 1906: Cụ chính thức được nhận vào làm việc tại Viện Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội (EFEO) - một cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội của Pháp ở Đông Dương thời đó

- 1921: Cụ được cử làm Chủ sự Tạp chí Trí Tri của Hội Trí Tri - một tổ chức có uy tín lớn trong việc hỗ trợ, thúc đẩy việc dạy-học tiếng Pháp ở Bắc Kỳ

- 1930: Cụ được bổ nhiệm làm Viên chức Hàm lâm (Offccier d’Académie) của Học viện Viễn Đông Bác cổ

- 6/1934: Cụ được bầu làm Hội trưởng Hội Trí Tri

- 1938: Cụ được cử là Hội trưởng Hội truyền bá học chữ Quốc ngữ Bắc Kỳ

- 1940: Cụ được Triều đình nhà Nguyễn sắc phong là “Trung nghĩa đại phu Quang Lộc Tự Khanh” tương ứng với Tòng Tam phẩm

- 1941: Cụ tham gia sáng lập Tạp chí Tri Tân

- 8/1945: Cụ giữ chức Bộ trưởng Cứu tế-Xã hội trong chính phủ lâm thời

- 6/1/1946: Cụ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I, là đại biểu của tỉnh Nam Định

- 3/1946: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, cụ được bầu là Trưởng ban Thường trực của Quốc hội (nay gọi là Chủ tịch Quốc hội); Quốc vụ khanh trong Chính phủ Liên hiệp quốc dân

- 11/1946: Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I, cụ được mời trở lại tham gia Chính phủ với cương vị Bộ trưởng không bộ

- 19/12/ 1946: Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, cụ cùng Chính phủ rút lên Việt Bắc, tham gia nhiều công việc của Chính phủ bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban tản cư và di cư

- 10/1947: Trong đợt tiến công của thực dân Pháp lên Việt Bắc, ông bị bắt tại Bắc Kạn, bị địch tra tấn dã man và anh dũng hy sinh