Nguyễn Văn Yểu

Nguyễn Văn Yểu

Ngày sinh: 22/9/1942

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/1/1963

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa X, XI
- Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, X, XI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 1992: Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- 1992: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa IX

- 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng,đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 11/1996: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

- 9/1997: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X

- 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

- 7/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội