Nông Đức Mạnh

Nông Đức Mạnh

Ngày sinh: 11/9/1940

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Dân tộc: Tày

Ngày vào Đảng: 5/7/1963

Chức vụ:
- Tổng Bí thư của Đảng: Khóa IX, X
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII, VIII, IX, X
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa VIII, IX, X
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X
- Chủ tịch Quốc hội: Khóa IX, X (đến 6/2001)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X, XI, XII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1958: Tham gia cách mạng

- 1958-1961: Học Trường Trung cấp Nông lâm Trung ương Hà Nội

- 1962-1963: Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Kạn

- 5/7/1963: Gia nhập Đảng Lao động Việt Nam

- 1963-1965: Đội phó Đội khai thác gỗ Bạch Thông

- 1965-1966: Học tiếng Nga tại Trường Ngoại ngữ Hà Nội

- 1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lêningrat (Liên Xô)

- 1972-1973: Phó ban Thanh tra Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái

- 1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, tỉnh Bắc Thái

- 1974-1976: Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc

- 1976-1980: Tỉnh ủy viên, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng lâm nghiệp rồi Trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái

- 1980-1983: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái

- 1984 - 10/1986: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái

- 11/1986 - 2/1989: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái

- 12/1986: Tại Đại hội Đảng lần thứ VI, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 3/1989: Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, đồng chí được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 8/1989: Trưởng ban Dân tộc Trung ương

- 11/1989: Được bầu bổ sung làm Đại biểu Quốc hội khóa VIII và được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội

- 6/1991: Tại Đại hội Đảng lần thứ VII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 9/1992: Được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa IX

- 6/1996: Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

- 9/1997: Chủ tịch Quốc hội khóa X

- 1/1998: Được phân công làm Thường vụ Bộ Chính trị

- 4/2001: Tại Đại hội Đảng lần thứ IX, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp  hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XI (5/2002)

- 4/2006: Tại Đại hội Đảng lần thứ X, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (đến tháng 1/2011)

- 5/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII (đến 5/2011).