Phạm Thị Thanh Mai

Phạm Thị Thanh Mai

Ngày sinh: 3/11/1975

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 22/12/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính-Tín dụng

Chức vụ:
- Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội
- Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội
- Tỷ lệ trúng cử: 80,61%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 01/1997 - 7/2004: Cán bộ hợp đồng Ban Quản lý Dự án Nâng cao năng lực quản lý đô thị-VIE 95/050; Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

- 8/2004 - 6/2006: Phó Bí thư chi đoàn cơ quan, Chuyên viên phòng Kế hoạch nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

- 7/2006 - 5/2011: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

- 6/2011 - 6/2013: Đại biểu HĐND Thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016; Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội; Phó Bí thư Chi bộ phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

- 7/2013 - 5/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội

- 6/2016- 02/2019: Đại biểu HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội

- 3/2019 - 7/2021: Thành ủy viên các khóa XVI nhiêm kỳ 2015-2020, khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư Thị ủy Sơn Tây các khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020, khóa XXI nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

- 7/2021 - nay: Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XV.