Phạm Xuân Thăng

Phạm Xuân Thăng

Ngày sinh: 1/6/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/8/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Khoa học Hóa học

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 72,71%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1999 - 8/1999: Cán bộ Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 9/1999 - 2/2000: Trưởng Ban Công tác thanh niên, Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 2/2000 -7/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác thanh niên, Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 7/2000 - 11/2001: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

- 11/2001 - 11/2002: Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 12/2002 - 10/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 11/2003 - 1/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 1/2007 - 8/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

- 8/2009 - 8/2011: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/2010)

- 9/2011 - 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 11/2015 - 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh

- 11/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh

- 26/10/2020 - 3/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 3/2021 - 6/2021: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

- 6/2021 - nay: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.