Phạm Xuân Thăng

Phạm Xuân Thăng

Ngày sinh: 1/6/1966

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 6/8/1994

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ, Cử nhân Khoa học Hóa học

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
- Ủy viên Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hải Dương
- Tỷ lệ trúng cử: 72,71%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1999 - 8/1999: Cán bộ Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 9/1999 - 2/2000: Trưởng Ban Công tác thanh niên, Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 2/2000 -7/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Công tác thanh niên, Tỉnh Đoàn Hải Dương

- 7/2000 - 11/2001: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương

- 11/2001 - 11/2002: Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 12/2002 - 10/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 11/2003 - 1/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh

- 1/2007 - 8/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

- 8/2009 - 8/2011: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (10/2010)

- 9/2011 - 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- 11/2015 - 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh

- 11/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Ban Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh

- 26/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.