Phan Thị Mỹ Dung

Phan Thị Mỹ Dung

Ngày sinh: 28/11/1974

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 10/12/2007

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Hiến pháp, Cử nhân sư phạm Ngữ văn

Chức vụ:
- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An
- Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 62,85%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Long An
- Tỷ lệ trúng cử: 57,79%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1998 - 2/2004: Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An; Ủy viên, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Long An

- 3/2004 - 7/2004: Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Long An

- 8/2004 - 10/2007: Chuyên viên Phòng Văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Long An

- 11/2007 - 8/2009: Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Long An

- 9/2009 - 12/2009: Phó Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Long An

- 1/2010 - 9/2014: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Long An

- 10/2014 - 6/2019: Phó Giám đốc Sở; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Công đoàn Sở Tư pháp Long An

- 7/2019 - 3/2020: Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở Tư pháp Long An

- 3/2020 - nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp Long An

- 7/2016 - nay: Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV.