Phan Văn Đáng

Phan Văn Đáng

Bí danh: Hai Văn

Ngày sinh: 1/10/1918

Ngày mất: 9/5/1997

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa III, IV
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa VI
- Đại biểu Quốc hội: Khóa VI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1930: Tham gia hoạt động cách mạng

- 1931-1940: Hoạt động trong các tổ chức thanh niên cách mạng của tỉnh Vĩnh Long. Tháng 3/1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương

- 1940: Là thành viên trong Ban lãnh đạo khởi nghĩa cướp chính quyền ở huyện Tam Bình. Tháng 12/1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 20 năm tù khổ sai và đày ra Côn Đảo

- 8/1945: Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí ra tù trở về Vĩnh Long xây dựng chính quyền cách mạng

- 9/1945 - 9/1954: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Trà (sát nhập Trà Vinh và Vĩnh Long)

- 10/1954 - 1959: Xứ ủy viên rồi Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ

- 9/1960: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng

- 1960-1975: Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Cục; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, Chủ tịch Công đoàn giải phóng

- 1962-1975: Tham gia Ban lãnh đạo, đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam

- 5/1975: Ủy viên Thường trực Ban đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ tại miền Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Đảng Trung ương

- 6/1976 - 6/1981: Phó Chủ tịch Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa VI

- 12/1976: Tại Đại hội toàn quốc lần IV của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- 1983: Đồng chí nghỉ hưu

- 9/5/1997: Đồng chí từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh.