Thào Xuân Sùng

Thào Xuân Sùng

Ngày sinh: 29/11/1958

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Dân tộc: Mông

Ngày vào Đảng: 12/7/1984

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Đảng

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII
- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
- Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Đại biếu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Hà Giang
- Tỷ lệ trúng cử: 76,80%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 7/1979 - 7/1984: Được tuyển dụng làm nhân viên hợp đồng, sau đó làm cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và học Đại học Lý luận Mác - Lê nin chuyên ngành Khoa học Lịch sử Đảng tại Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nay thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- 8/1984 - 3/1986: Cán bộ nghiên cứu tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La

- 4/1986 - 5/1987: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên huấn, An ninh - Quốc phòng Tỉnh đoàn Sơn La. Học Trường Đoàn cao cấp BKIII Liên Xô

- 5/1987 - 10/1992: Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội

- 11/1992 - 11/1993: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội

- 11/1993 - 12/1994: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội

- 12/1994 - 5/1996: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh; Học viên Học viện Hành chính Quốc gia

- 6/1996 - 11/1999: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La

- 11/1999 - 12/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Học viên Học viện Quốc phòng

- 12/2000 - 6/2002: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

- 6/2002 - 10/2002: Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La

- 10/2002 - 1/2011: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (4/2006). Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

- 1/2011 - 6/2012: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La

- 6/2012 - 12/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương

- 22/12/2017: Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

- 12/1/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018

- 13/12/2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.