Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn

Ngày sinh: 8/2/1970

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/6/1996

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Hóa hữu cơ

Chức vụ:
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Trà Vinh
- Tỷ lệ trúng cử: 70,11%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/1993 - 8/1998: Cán bộ Xí nghiệp Chế biến thực phẩm (Đơn vị trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Trà Vinh); Năm 1996 được cơ quan cử đi học Đại học Văn bằng 2, chuyên ngành Kinh tế quản trị kinh doanh

- 9/1998 - 4/1999: Cán bộ Công ty Đông Hải (đơn vị trực thuộc Ban Tài chính-Quản trị, Tỉnh ủy Trà Vinh); Tiếp tục được cơ quan cử đi học Đại học Văn bằng 2, chuyên ngành Kinh tế quản trị kinh doanh

- 5/1999 - 10/2002: Chuyên viên Sở Công nghiệp tỉnh Trà Vinh; Tốt nghiệp Đại học Văn bằng 2, chuyên ngành Kinh tế quản trị kinh doanh

- 11/2002 - 11/2003: Chuyên viên, Bí thư Chi đoàn Sở Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2002-2007

- 12/2003 - 12/2005: Chuyên viên; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở Công nghiệp, nhiệm kỳ 2003-2005; Bí thư Chi đoàn Sở Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2002-2007; Năm 2004 được UBND tỉnh Trà Vinh quyết định cử đi học Thạc sĩ kinh doanh và quản lý-chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hệ tập trung tại Trường Đại học Cần Thơ

- 1/2006 - 4/2007: Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Sở Công nghiệp nhiệm kỳ 2005-2008; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2002-2007; tiếp tục được UBND tỉnh cử đi học Thạc sĩ kinh doanh và quản lý-chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- 5/2007 - 11/2008: Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công thương nhiệm kỳ 2008-2012; Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nhiệm kỳ 2006-2008; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2002-2007; Tốt nghiệp Thạc sĩ kinh doanh và quản lý-chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- 12/2008 – 4/2011: Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2008-2012; Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nhiệm kỳ 2009-2011

- 5/2011 - 4/2012: Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016) tỉnh Trà Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2008-2012; Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nhiệm kỳ 2009-2011

- 5/2012 - 6/2014: Phó Giám đốc Sở Công Thương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016) tỉnh Trà Vinh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương, nhiệm kỳ 2013-2015

- 7/2014 - 9/2014: Giám đốc Sở Công Thương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016) tỉnh Trà Vinh; Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2013-2015

- 10/2014 - 9/2015: Giám đốc Sở Công Thương; Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016) tỉnh Trà Vinh (kiêm nhiệm); Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2013-2015

- 10/2015 - 5/2016: Giám đốc Sở Công Thương; Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII (2011-2016) tỉnh Trà Vinh (kiêm nhiệm); Tỉnh ủv viên; Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2016-2020

- 6/2016 - 7/2018: Giám đốc Sở Công Thương; Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2016-2020

- 8/2018 - 7/2020: Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy Cầu Ngang

- 8/2020 - 10/2020: Tỉnh ủy viên; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

- 11/2020 - 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

- 12/2020 - nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.