Trần Quốc Vượng

Trần Quốc Vượng

Ngày sinh: 5/2/1953

Giới tính: Nam

Quê quán: xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 20/8/1979

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII
- Thường trực Ban Bí thư: Khóa XII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI (5/2013), XII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Yên Bái
- Tỷ lệ trúng cử: 94,18%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 4/2006: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X

- Trước 11/2006: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

- 11/2006: Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 2007-2011: Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

- 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 7/2011: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

- 5/2013: Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Bí thư

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

- 2/2016: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- 1/8/2017: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia thành viên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- 2/3/2018: Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- 9/5/2018: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy khóa XII, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết đồng ý thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.