Trần Thị Kim Nhung

Trần Thị Kim Nhung

Ngày sinh: 12/2/1973

Giới tính: Nữ

Quê quán: xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 28/12/2001

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XV
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội
- Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh
- Tỷ lệ trúng cử: 82,04%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2/1997 - 1/1999: Hợp đồng, chuyên viên tập sự, Vụ Tổng hợp Văn phòng Quốc hội

- 2/1999 - 11/2008: Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội (trong thời gian đó giữ các chức vụ Đảng, đoàn thể: Chi ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Vụ Tổng hợp)

- 12/2008 - 3/2014: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 4/2014 - 7/2016: Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 7/2016 - 10/2016: Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 10/2016 - 10/2016: Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội

- 10/2016 - 8/2020: Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội

- 9/2020 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội

- 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.