Trần Văn Rón

Trần Văn Rón

Ngày sinh: 1/11/1961

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 16/11/1981

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Khóa XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (3/2015 - 4/2021)
- Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long
- Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long
- Tỷ lệ trúng cử: 75,17%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Trước 3/2014: Giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

- 3/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

- 10/2014 - 3/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (đến 6/2015)

- 3/2015: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 7/2020: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

- 9/2020 - 4/2021: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

- 2/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí được phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.