Uông Chu Lưu

Uông Chu Lưu

Ngày sinh: 20/7/1955

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 3/12/1983

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV (đến 31/3/2021)
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XII, XIII, XIV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Thanh Hóa
- Tỷ lệ trúng cử: 88,42%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1998: Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- 4/2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp

- 7/2002 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV

- 8/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- 4/2006 - 7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- 23/7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII

- 1/2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

- 23/7/2011: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII

- 1/2016: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- 22/7/2016: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV

- 31/3/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV.