Vũ Hải Hà

Vũ Hải Hà

Ngày sinh: 1/3/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/4/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Ngôn ngữ Tiếng Anh, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV
- Tổng Thư ký Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nghị viện Châu Âu (EP)
- Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 73,62%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 74,87%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1986 - 8/1995: Biên chế trong Công an nhân dân (học viên và sinh viên các trường trong và ngoài Công an nhân dân)

- 8/1995 - 5/2002: Chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 5/2002 - 2/2005: Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 2/2005 - 10/2005: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 10/2005 - 11/2007: Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 11/2007 - 7/2011: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 7/2011 - 11/2013: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIII

- 11/2013 - 4/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIII (11/2013 - 7/2016), XIV (7/2016 - 4/2021); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2021)

- 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

- 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.