Vũ Hải Hà

Vũ Hải Hà

Ngày sinh: 1/3/1969

Giới tính: Nam

Quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 1/4/1995

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Ngôn ngữ Tiếng Anh, Cử nhân Luật

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII
- Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Khóa XIV (4/2021), XV
- Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam (11/2021)
- Chủ tịch Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Quốc gia Việt Nam
- Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cuba
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

Quốc hội khóa XIV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 73,62%

Quốc hội khóa XV
- Đoàn ĐBQH: Đồng Nai
- Tỷ lệ trúng cử: 74,87%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1986 - 8/1995: Biên chế trong Công an nhân dân (học viên và sinh viên các trường trong và ngoài Công an nhân dân)

- 8/1995 - 5/2002: Chuyên viên Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 5/2002 - 2/2005: Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 2/2005 - 10/2005: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 10/2005 - 11/2007: Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội

- 11/2007 - 7/2011: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (7/2011)

- 7/2011 - 11/2013: Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIII

- 11/2013 - 4/2021: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIII (11/2013 - 7/2016), XIV (7/2016 - 4/2021), Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-EP khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (từ 1/2021)

- 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

- 7/2021: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa XV

- 11/2021: kiêm Phó Chủ tịch Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Cuba.