Những lưu ý đáng quan tâm để ngày bầu cử diễn ra thành công

(Vietnam+)
Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan hữu quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân; cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay.

Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử; nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri; mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

(Vietnam+)