Từ khóa: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang