Từ khóa: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà