Thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách của HĐND Hà Nội

(TTXVN/Vietnam+)
Mỗi ban thuộc HĐND thành phố Hà Nội có một ủy viên hoạt động chuyên trách; Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND.
Thi diem bo tri chuc danh dai bieu chuyen trach cua HDND Ha Noi hinh anh 1Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu Kỳ họp thứ nhất để hoàn thiện các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. (Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 8/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Nghị định nêu rõ: Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 8/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Mỗi ban thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có một ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân.

Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các ban thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được xác định như Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế-ngân sách; Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa-xã hội; Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị.

[Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 10 tỉnh, thành phố]

Tiêu chuẩn chức danh Ủy viên chuyên trách gồm: là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đương nhiệm; có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phù hợp với chức danh Ủy viên chuyên trách tại mỗi ban thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố; có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ của ban thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố.

Các Ủy viên chuyên trách được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức; được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Nghị định. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị định.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)