Thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về tiết kiệm

Đỗ Bình / (TTXVN/Vietnam+)
Với 476/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua các Nghị quyết về việc Đoàn giám sát chuyên đề về tiết kiệm, chống lãng phí.
Thong qua Nghi quyet thanh lap Doan giam sat ve tiet kiem hinh anh 1Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều muộn 27/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, với 476/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết về việc: Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.”

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” quyết nghị: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm Phó Trưởng đoàn. Các ủy viên, đại biểu và chuyên gia được mời tham gia Đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước.

[Đưa tiết kiệm, chống lãng phí vào chương trình giám sát tối cao 2022]

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về 2 dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022 cho biết, một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung theo dõi việc thực hiện các kiến nghị giám sát cùng các chế tài kèm theo làm căn cứ cho việc xử lý các tổ chức, cá nhân không hoặc chậm thực hiện các kiến nghị giám sát; công khai kết luận sau khi kết thúc giám sát tại từng cơ quan, đơn vị để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm tương tự có thể xảy ra tại đơn vị khác.

Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát, trong đó yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật; cần thiết sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý để bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu của Quốc hội.

Về công khai kết luận của các đoàn giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội nhất trí với các nội dung trong các dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát; đồng thời, có một số ý kiến đề nghị mời đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân nơi Đoàn đến giám sát để tăng cường phối hợp. Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và sẽ chỉ đạo xây dựng Kế hoạch giám sát chi tiết và nghị quyết danh sách ủy viên, đại biểu mời tham gia (bao gồm đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân và một số chuyên gia).

Đồng thời, trong quá trình tổ chức triển khai, Đoàn giám sát có thể mời đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành để giải trình, làm rõ thêm nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát./.

Đỗ Bình / (TTXVN/Vietnam+)