[Video] ​Báo chí góp phần thành công ngày hội non sông

(Vnews/Vietnam+)
Rất nhiều yếu tố đã góp phần làm nên thành công và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, trong đó báo chí góp phần không nhỏ tuyên truyền cho ngày hội non sông.

Đến thời điểm này, ngày hội non sông đã kết thúc, thành công tốt đẹp, như lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, qua ngày bầu cử trong đại dịch COVID-19 lần này, chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Rất nhiều yếu tố đã góp phần làm nên thành công và sức mạnh ấy, trong đó báo chí góp phần không nhỏ tuyên truyền cho ngày hội non sông./.

(Vnews/Vietnam+)