[Video] Học giả Đức đề cao vai trò của Quốc hội Việt Nam

(Vnews/Vietnam+)
Học giả Đức ca ngợi Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử, đề cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong nỗ lực đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế song song với khống chế và kiểm soát dịch COVID-19.

Cùng đề cập tới cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Việt Nam, một số học giả Đức ca ngợi Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng thời đề cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong nỗ lực đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế song song với khống chế và kiểm soát dịch bệnh COVID-19./.

(Vnews/Vietnam+)