[Video] Ngày bầu cử toàn dân để chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội

(Vnews/Vietnam+)
Ngày 23/5/2021 là ngày toàn dân đi bầu cử, để chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 23/5/2021 là ngày toàn dân đi bầu cử, để chọn người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày hội toàn dân đi bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội XIII của Đảng nhằm góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)