Từ khóa: Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane