Từ khóa: Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ