Từ khóa: quốc hội khóa xiv

Quốc hội XIV: Nâng cao chất lượng công tác lập pháp

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, ban hành khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp 2013.